با افتخار میزبان شما هستیم | نیت ما توسعه کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران میباشد

شرکت ویستا ( آینده همین جاست)

لطفا سرویس خود را از لیست انتخاب نمایید:

DE-Linux50/هاست لینوکس


 
440,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 50 مگابایت
پهنای باند 1 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux100/هاست لینوکس


 
880,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 100 مگابایت
پهنای باند 4 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux200/هاست لینوکس


 
260,000 ریال
ماهانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 200 مگابایت
پهنای باند 12 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux500/هاست لینوکس


 
400,000 ریال
ماهانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 500 مگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux1000/هاست لینوکس


 
480,000 ریال
ماهانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux2000/هاست لینوکس


 
3,850,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 160 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux5000/هاست لینوکس


 
8,300,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux10000/هاست لینوکس


 
14,800,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 10000 مگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-500/هاست لینوکس


 
4,000,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-1000/هاست لینوکس


 
6,600,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-2000/هاست لینوکس


 
11,200,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-50000/هاست لینوکس


 
24,300,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-10000/هاست لینوکس


 
44,100,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-50000/هاست لینوکس


 
112,500,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 50000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر