هاست لینوکس

DE-Linux50


 
440,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 50 مگابایت
پهنای باند 1 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux100


 
880,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 100 مگابایت
پهنای باند 4 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux200


 
1,340,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 200 مگابایت
پهنای باند 12 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux500


 
2,000,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 500 مگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux1000


 
2,400,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux2000


 
3,850,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 160 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux5000


 
8,300,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux10000


 
14,800,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 10000 مگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-500


 
4,000,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-1000


 
6,600,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-2000


 
11,200,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-5000


 
24,300,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-10000


 
44,100,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux-VIP-50000


 
112,500,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 50000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر