ثبت و تمدید پروفایل بانک برند

بسته ی معمولی


 
4,900,000 ریال
سالانه

1,850,000 هزینه راه اندازی

بسته ی نیمه حرفه ای


 
9,500,000 ریال
سالانه

8,500,000 هزینه راه اندازی

بسته ی حرفه ای (ویژه)


 
12,500,000 ریال
سالانه

12,500,000 هزینه راه اندازی