با افتخار میزبان شما هستیم | نیت ما توسعه کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران میباشد

شرکت ویستا ( آینده همین جاست)

لطفا سرویس خود را از لیست انتخاب نمایید:

Super branding /سوپر برندینگ


 
2,700,000,000 ریال
سالانه

super branding/سوپر برندینگ
مشاوره 36 ایده ی برندینگ
..............................................................
1- تعیین نام دامین/شعار برند و نام تجاری توسط Copywriter
2- ساخت وتعیین علام تجاری(لوگو) برند
3-تعیین رنگ و فونت برند
4- لایه باز psd طرح برند جهت اجرا
+ 32
مشاوره ی مستقیم به مجریان طرح برندینگ توسط شرکت ویستا
>مشاوره 36 طرح برندینگ
>* 36 ایده های برندینگ محرمانه میباشد *
> صاحب امتیاز آن شرکت ویستا میباشد.
این دوره فقط شامل مشاوره و ارائه ی راه کارهای برندینگ میباشد و شرکت ویستا مسئولیتی در قبال زمان اجرای آنها نخواهد داشت و صاحب و مدیر برند > مسئول اجرای الگوهای برندینگ خواهد بود
زمان اجرا (عملیاتی) طرحهای برندینگ برعهده ی مدیر برند میباشد
به تعرفه ها 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد


Business Pack / بسته برندینگ بیزینس


 
990,000,000 ریال
سالانه

Business Pack / بسته برندینگ بیزینس
مشاوره 27 ایده ی برندینگ
..............................................................
1- تعیین نام دامین/شعار برند و نام تجاری توسط Copywriter
2- ساخت وتعیین علام تجاری(لوگو) برند
3-تعیین رنگ و فونت برند
4- لایه باز psd طرح برند جهت اجرا
+ 23
>چاپ پلت فرم و موکاپ برند
>مشاوره ی 27 طرح برندینگ
>
>* 27 ایده های برندینگ محرمانه میباشد *
> صاحب امتیاز آن شرکت ویستا میباشد.
این دوره فقط شامل مشاوره و ارائه ی راه کارهای برندینگ میباشد و شرکت ویستا مسئولیتی در قبال زمان اجرای آنها نخواهد داشت و صاحب و مدیر برند > مسئول اجرای الگوهای برندینگ خواهد بود
زمان اجرا (عملیاتی) طرحهای برندینگ برعهده ی مدیر برند میباشد
به تعرفه ها 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد


Standard Pack / بسته برندینگ استاندارد


 
450,000,000 ریال
سالانه

STANDARD PACK / بسته برندینگ استاندارد
مشاوره 18 ایده برندینگ
..............................................................
1- تعیین نام دامین توسط Copywriter
2- ساخت وتعیین علام تجاری(لوگو) برند
3-تعیین رنگ و فونت برند
4- لایه باز psd طرح برند جهت اجرا
+ 14
>مشاوره 18 طرح برندینگ
>
>* 18 ایده های برندینگ محرمانه میباشد *
> صاحب امتیاز آن شرکت ویستا میباشد.
این دوره فقط شامل مشاوره و ارائه ی راه کارهای برندینگ میباشد و شرکت ویستا مسئولیتی در قبال زمان اجرای آنها نخواهد داشت و صاحب و مدیر برند > مسئول اجرای الگوهای برندینگ خواهد بود
زمان اجرا (عملیاتی) طرحهای برندینگ برعهده ی مدیر برند میباشد
به تعرفه ها 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد


Starter Pack / بسته برندینگ استارتر


 
360,000,000 ریال
سالانه

STARTER PACK / بسته برندینگ استارتر
مشاوره 9 ایده برندینگ
..............................................................
1- تعیین نام دامین توسط Copywriter
2- ساخت وتعیین علام تجاری(لوگو) برند
3-تعیین رنگ و فونت برند
4- لایه باز psd طرح برند جهت اجرا
+ 5
>مشاوره 9 طرح برندینگ
>
>* 9 ایده های برندینگ محرمانه میباشد *
> صاحب امتیاز آن شرکت ویستا میباشد.
این دوره فقط شامل مشاوره و ارائه ی راه کارهای برندینگ میباشد و شرکت ویستا مسئولیتی در قبال زمان اجرای آنها نخواهد داشت و صاحب و مدیر برند > مسئول اجرای الگوهای برندینگ خواهد بود
زمان اجرا (عملیاتی) طرحهای برندینگ برعهده ی مدیر برند میباشد
به تعرفه ها 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد