با افتخار میزبان شما هستیم | نیت ما توسعه کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران میباشد

شرکت ویستا ( آینده همین جاست)

لطفا سرویس خود را از لیست انتخاب نمایید:

Virtual Private Server - Starter


شروع از   3,398,000 ریال
ماهانه

2vCPU
2GB RAM
40GB Disk space
1GBit/s-Port


توضیحات بیشتر


Virtual Private Server - Standard


شروع از   4,396,000 ریال
ماهانه

3vCPU
3GB RAM
60GB Disk space
1GBit/s-Port


توضیحات بیشتر


Virtual Private Server - Business


شروع از   6,590,000 ریال
ماهانه

4vCPU
4GB RAM
80GB Disk space
1GBit/s-Port


توضیحات بیشتر