نرم افزار CRM کارستان karestan.org

نرم افزار CRM کارستان karestan.org

لطفا سرویس خود را از لیست انتخاب نمایید:

Business Pack / بسته کارستان بیزینس


 
29,000,000 ریال

1- تعداد کاربر 40 نفر
2- ورود و خروج پرسنل بر اساس ای پی ثابت
3- ارسال گزارش روزانه
4-تعیین اهداف کاری و شخصی
5-ارسال وظایف برای پرسنل همراه با درصد پیشرفت پروژه
6-برد خصوصی
7-دفترچه تلفن مشتریان
8-پشتیبانی و گارانتی 12 ماه
زمان تحویل پروژه 15 روز کاری


Standard Pack / بسته کارستان استاندارد


 
19,000,000 ریال

1- تعداد کاربر 20 نفر
2- ورود و خروج پرسنل بر اساس ای پی ثابت
3- ارسال گزارش روزانه
4-تعیین اهداف کاری و شخصی
5-ارسال وظایف برای پرسنل همراه با درصد پیشرفت پروژه
6-برد خصوصی
7-دفترچه تلفن مشتریان
8-پشتیبانی و گارانتی 12 ماه
زمان تحویل پروژه 30 روز کاری


Starter Pack / بسته کارستان استارتر


 
9,000,000 ریال

1- تعداد کاربر 5 نفر
2- ورود و خروج پرسنل بر اساس ای پی ثابت
3- ارسال گزارش روزانه
4-تعیین اهداف کاری و شخصی
5-ارسال وظایف برای پرسنل همراه با درصد پیشرفت پروژه
6-برد خصوصی
7-دفترچه تلفن مشتریان
8-پشتیبانی و گارانتی 12 ماه
زمان تحویل پروژه 30 روز کاری